Su ürünleri Avcılığı
 
Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler
Yayımlandığı R.Gazete : 24.08.200/26269
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006- 31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,
k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler  içeren bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler  içeren  bireysel balık avcılığı etkinliğini,
m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçları,
c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçleri,
e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,
g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçasını,
ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak, iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını amaçlayan olta takımını,
i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan,  çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)
t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türünü,
u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Türler ile ilgili tanımlar
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.
Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
 
Adı
Latince adı
Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı
Oncornhychus mykiss
Ülkemiz iç sularının hiç birinin doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir .
Turna
Esox lucius
Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreği
Perca fluviatilis
Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.
Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar
Adı
Latince adı
Gerekçesi
Güneş levreği
Lepomis gibbosus
Yabancı kökenli etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Tilapya azmanı
Tilapia sp.
Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları
Carassius sp.
Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia
Ghambussia sp.
Ülkemizde de sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12 cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.
Çizelge–3 Yemlik Balıklar
Türkçe Adı
Latince adı
Türkçe Adı
Latince adı
Bıyıklı balık
Barbus barbus
Ulubat balığı
Acanthobrama mirabilis
Çaça
Sprattus sprattus
Noktalı inci balığı
Alburnus bipunctatus
Çöpçü balığı
Nemacheilus sp.
Ot balığı
Phoxinus phoxinus
Horozbina
Blennius sp.
Tirsi
Alosa fallax nilotica
İnci balığı
Alburnus alburnus
Sardalya
Sardinella sp. Sardine sp.
İstavrit
Trachurus trachurus
Tatlısu kaya balığı
Proterorhinus marmoratus
İzmarit
Maena smaris
Tatlısu gümüşü
Chalcalburnus mossulensis
Karaburun
Chondrostoma sp.
Gümüş
Atherina boyeri
Kaya balığı
Neogobius sp.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.
(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil-2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle, bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
 
Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni
Avlanma pulu
MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-4 Avlanma Pulu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.
Çizelge-4 İçsu Balıkları
Türler
Latince adı
Boy Limiti
(en az)
Miktar Limiti (en fazla)****
Kapalı sezon
Doğal alabalık (Bütün türler)
20 cm.
3 adet
01 Ekim-31 Mart
Gökkuşağı alabalığı
O. mykiss
Yok
10 adet
*
Sazan
C. carpio
30 cm.
10 adet
**
Kadife
Tinca tinca
22 cm.
10 adet
**
Sudak
S. lucioperca
22 cm
10 adet
15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği
P. fluviatilis
18 cm.
kg
15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu kefali
Leuciscus cephalus
20 cm.
kg
***
Şiraz
Capoeta.sp
20 cm.
kg
**
Turna
Esox lucius
40 cm.
10 adet
15 Aralık-31 Mart
Yayın
Silurus glanis
70 cm.
1 adet
**
Diğer türler
-----
Yok
kg
**
% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez.
* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak dönemler uygulanır.
**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları
İLLER
YASAK DÖNEM
Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
15 Mart –15 Haziran
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak
1 Nisan–30 Haziran
Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat
15 Nisan–15 Temmuz
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
15 Mayıs – 15 Ağustos 
Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-6 Deniz Balıkları
Türler
Latince  adı
Boy limiti (cm)  (en az)
Miktar limiti  (en fazla)
Akya
Lichia amia
30
3 adet
Barbunya -Tekir
Mullus sp.
13
Kg
Çipura
Sparus aurata
15
Kg
Deniz turnası
Scomberesox saurus
60
1 adet
Gobene (Tombik)
Auxis thazard
40
3 adet
İstavrit
Trachurus trachurus
13
Kg
Kalkan
Scopthalmus sp.
40
2 adet
Karagöz
Diplodus vulgaris
15
Kg
Kefal
Mugil sp.
20
Kg
Kılıç
Xiphias gladius
130
1 adet
Kolyoz
Scomber japonicus
18
Kg
Lagos
Epinephelus aeneus
30
3 adet
Levrek
Dicentrarchus labrax
18
Kg
Lüfer
Pomatomus saltatrix
14
Kg
Mercan
Pagellus erythrinus
15
Kg
Orfoz
Epinephelus gigas
40
3 adet
Orkinos (Ton)
Thunnus thynnus
90
1 adet
Palamut -Torik
Sarda sarda
25
Kg
Pisi
Pleuronectes limanda
20
Kg
Sinagrit
Dentex dentex
20
Kg
Uskumru
Scomber scombrus
20
Kg
Uzun kanat orkinos
Thunnus alalunga
60
1 adet
Yazılı orkinos
Serranus scriba
45
2 adet
Yazılı orkinos
Euthynnus alletteratus
45
2 adet
Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı
Diğer türler
-----
Yok
kg
% 5 küçük boylara izin verilir.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez.
Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.
Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Koruma altındaki türler
MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler
Türler
Latince adı
Türler
Latince adı
Beni balığı
Cyprinion macrostamus
Mersin balıkları
Acipenser sturio
Büyük camgöz
köpek balığı
Carcharhinus plumbeus 
Acipenser ruthenus
Acipenser nudiventris
Deniz alası
Salmo trutta labrax
Acipenser güldenstaedti
Deniz atı
Hippocampus hippocampus
Minare
-
Deniz
kaplumbağaları
Caretta caretta,
Misk ahtapotu
Elodone moschata
Dolium galea
Mühreler
Lamellaridae
Chelonia mydas
Ot sazanı
Ctenopharyngodon idella
Deniz kulağı
Haliotis lamellosa
Pervane balığı
Mola mola
Deniz çayırları
Posidonia oceanica
Pina
Pinna nobilis
Zostera nolti
Şeytan minaresi
Gourmya yulgata
Gümüş sazanı
Hypophthalmichtys molitriks
Siyah mercan
Gerardia savaglia
Fil kulağı
Spongia agaricina
Triton
Charonia lampas
Fok
Monachus monachus
Ticari deniz
süngerleri
Spongia officinalis
Güneşlenen
köpek balığı
Cetorhimus maximus
Spongia agaricina
Hippospongia communis
Kancalı ahtapot
Elodone cirrhosa
Yağlı balık
Garra rufa
Kırmızı mercan
Corallium rubrum
Yunus
Delphinus delphis
Kırmızı yıldız
Asterina pancerii
Phocoena phocoena
Lambuka
Corypahaena hippurus
Tursiops truncatus
Maya
Maia squinado
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
İçsularda amatör avcılık
MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.
(8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(10) 1 km2  den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
Denizlerde amatör balıkçılık
MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı  28 mm.’den büyük olamaz.
(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.
(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
(8) Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Yer yasakları
MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise  ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.
(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak  ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360  06’ 26’’ N - 330  06’ 40’’ E) ,  (360  05’ 17’’ N - 330  05’ 31’’ E), (360  06’ 09’’ N - 330  05’ 46’’ E),  (360  06’ 00’’ N - 330  07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi  arasında  çekilen hattın doğusunda  kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
Diğer yasaklar
MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
(3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.
(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.
(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler
Cezalar
MADDE 14- (1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler
MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.
Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.
ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yasak kararları
MADDE 17- (1) Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
 

Ek – 1
AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı)
İLİ
İLÇESİ
KAYNAK ADI
ADANA
 
Akyatan, Tuzla gölleri.
ADIYAMAN
Gölbaşı
Gölbaşı, Azaplı, İnekli gölleri
AFYON
 
Eber gölü
AĞRI
 
Balık gölü.
AMASYA
 
Borabay, Ziyaret göletleri.
ANKARA
Beypazarı
Sorgun, Eğriova göletleri.
Kızılcahamam
Aşağıhöyük göleti
ANTALYA
Merkez
Düden çayı
Karaman Çayı
Kemer
Kesme ve Göynük Çayı
ARDAHAN
Posof
Derindere, Kazankaya, Şuvaskal, Vahla dereleri.
Hanak
Alabalık suyu (Kımılık çayı), Çengelek suyu. Kasrit  deresi.
Merkez
Alabalık deresi, Rum deresi, Toros deresi (Torodere)
ARTVİN
Merkez
Hatila Deresi
Borçka
Başköy, İçkale (Düzköy), Kabaca, Karagöl, Uğur dereleri.
Ardanuç
Meşeköy deresi , Curuspil deresi ve gölleri.
Yusufeli
Barhal (Altıparmak), Bıçakcılar, Dokumacılar, Tekkale dereleri. Kobak çayı.
Şavşat
Kirazlı gölleri.
Kaçkal, Papart,Tigrat dereleri.
Mansurat, Şartul Çayları
Arhavi
Kapisre Deresi
BALIKESİR
İvirindi
Altıeylül, Çaparlı Patlak (Yeşilköy), Çarkacı Kınık, göletleri.
BARTIN
Merkez
Karadere.
Ulus
Aksu deresi (Cırım çayı ve kolları),Derbent dere (Yemişen çayı).
BATMAN
 
Dicle Nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı ve Kaşüstü köyleri arasında kalan alan.
BİTLİS
 
Nemrut gölü.
BURSA
 
Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti
 
Osmangazi
Arasdere      
BOLU
Merkez
Aladağ göleti, Gökbulutan göleti,
İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Elten Ayıkaya, Çal deresi ve kolları,
Merkez
Büyükgöl, Deringöl  Gölcük  (özel avlanma izni hariç)
Mengen
Geyik gölü. Şirinyazı göleti. Hızardere.
Kıbrıscık
Karagöl.
Seben
Kesenözü gölü, Kızık gölü.
Göynük
Sünnet gölü.
Mudurnu
Abant gölü, Sülüklü göl
ÇORUM
 
Çorum, Atatürk barajları. Ahmetoğlan, Aksu, Gökçedoğan, Bozdoğan, Hüyük, Geykoca, Hıdırlık Kızılhamza göletleri.
DENİZLİ
 
Gökpınar deresi.
DÜZCE
Yığılca
Karagöknar, Kez, Sarı, Vaylon, Karakaş, Yılançatı, Dibek, Boğabeli dereleri.
Merkez
Yedigöller deresi.
ELAZIĞ
Merkez
Cip göleti.
ERZİNCAN
Çayırlı
Büyükyayla çayı.
Refahiye
Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. Karanlık, Koru dereleri. Çimensuyu, Dinasor, Hırdıç, ve Ilgarın çayları.
Merkez
Mercan deresi
Kemah
Edaşaron deresi
Tercan
Aksu, Yaylım dereleri
ESKİŞEHİR
 
Kanlıpınar, Özdenk göletleri.
GİRESUN
Dereli
Aygır gölü, Bağırsak gölü, Karagöl, Yücedere.
Görele
Çömlekçi deresi.
Eynesil
Derindere.
Tirebolu
Kavraz deresi
Bulancak
Pazarsuyu deresi.
GÜMÜŞHANE
Merkez
Edire deresi.
Torul
Nivene deresi ile Cizere deresi ve kolları
Kelkit
Balahor deresi.
Kürtün
Y.Kürtün deresi ve kolları ile Gelivera dereleri
ISPARTA
Keçiborlu 
Güneykent barajı
Eğirdir
Kovada gölü
Merkez
Gölcük gölü.
Sütçüler
Yazılı dere.
Ş.karaağaç
Hizarderesi. Pınargözü deresi.
Gönen
Bağarası göleti.
İSTANBUL
 
Göktürk göleti, Kömürcü, Odaiçi dereleri.
Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Valide Sultan 2. Bent, Sultan 2. Mahmut bentleri       
İZMİR
Selçuk
Tahtalı barajı,
KARABÜK
Eflani
Örencikdere.
Yenice
Doksan. Emine, Karataş, Kırgınlık, Koca dereleri.
Safranbolu
Bent, Kaya, Sırçalı, Ayrık dere ve kolları
 
Aksu, Elmalı, Karataş dereleri.
KARS
Sarıkamış
Keklik deresi.
KASTAMONU
Tosya
Kösen çayır, Kas göletleri. Kös, çayları.
Küre
Andaz, Küre dereleri
İnebolu
Ezine, İlişi, Zerva, çayları.
Araç
Tuzaklı göleti
Merkez
Taşlık göleti
KAYSERİ
 
Şeker fabrikası gölü. Akköy, Karakuyu, Zincidere göletleri.
KIRIKKALE
 
Ahıllı, Beyobası, Cinali göletleri.
KIRKLARELİ
Merkez
Ahmet Bey göleti, Dokuzhöyük köyü göleti.
Vize
Kazandere.
Demirköy
Akgöl, Kazan, Pabuç, Velika dereleri.
KOCAELİ
 
Yuvacık göleti.
KÜTAHYA
Dumlupınar
Dumlupınar göleti.
Altıntaş
Altıntaş-Çalköy göleti.
MALATYA
Doğanşehir
Karanlık dere
MERSİN
Çamlıyayla
Kadıncı deresi.
Anamur
Anamur çayı, Sultansuyu çayı.
Bozyazı
Bozyazı çayı.
MUŞ
Bulanık
Haçlı (Kazan) gölü .
Korkut
Korkut göleti
NEVŞEHİR
Acıgöl
Tatların barajı. 
Ürgüp
Damsa göleti.
Avanos
Ayhanlar barajı.
ORDU
Kabadüz
Çambaşı göleti. Tekmezar  Derinçay, Gümüşdere,  İkidere, Turnalık, Kurşunçal  dereleri.
Fatsa
Gaga gölü.
Gölköy
Ulukavakta deresi
 
Akçova, Aydoğan,Gölköy, Kozören, Kırlı, Ortadere dereleri.
SAKARYA
 
İmamlar, Aslanlar göletleri. Maden deresi.
SAMSUN
Bafra
Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü, Balık gölü, Uzungöl ile gölleri birbirine ve Karadeniz’e bağlayan kanallar.
Terme
Gölardı, Simenlit gölleri.
SİVAS
Gürün
Gökpınar gölü.
 Zara
Denizinyazı gölü. A.Çakmak, Çağlar, Deligazili, Doğupınar, Deliilyas, Harmancık, Karacaören, Keriminmümün, Kümbet, Kemeriz,Kurucagöl,Sahli (karagöl), Serpincik, Üçtepe göletleri.
SİNOP
Erfelek
Erfelek Şelaleleri ve kolları.
Dilbar deresi, Himmetoğlu çayları.
Merkez
Sarıkum gölü. (TKA). Keçi deresi.
Ayancık
Akgöl gölü, Yemişli çayı
RİZE
İkizdere
Cimil,  Anzer dereleri, Yedigöller.
Güneysu
Gürgen,  Islahiye dereleri.
Çamlıhemşin
Avusor, Balıklıgöller, Hala, Palakçur, Yukarı şimşirli,Tar dereleri.
 
At, Kumlu, Kapalı göllleri.
Fırtına deresi ve kolları, Vercenik deresi. İkizdere, Gürgendere, İslahiye, Avusor, Çağlayan, Çatal, Durak, Fındıklı, Kaloskori, Pishala, Tunca deresi ve kolları.
Palakçur, Uzun, Potomya çayları.
TEKİRDAĞ
Saray
Sultanbahçe barajı. Sultanbahçe deresi.
TOKAT
 
Ataköy barajı. Zinav gölü. Dutluca, Erkilet, A Güçlü, Gökçeyol,  Artova Merkez göletleri.
Koru ve Karanlık dereleri.
TRABZON
Çaykara
Karagöl, Balıklıgöl, Binömer Deresi.
 
Aparsar, Ayeser, Balıklı, Çamlıdüz, Kirazlık, Maki, Manahoz, Paparza, Solaklı Yanbolu,  Yeniköy, Zigana dereleri, Zarha deresi ve kolları.
TUNCELİ
 
Munzur, Pülümür Mercan çayları.
YALOVA
Termal
Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri.
Çınarcık
Ortaburun göleti
ZONGULDAK
 
Güllük, Ulutan göletleri.
Gümeli, Kaymak, Köpek, Manzut dereleri.
Dokuzsu dere ve kolları.
 
 

Ek – 2
AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı)
İLİ
İLÇESİ
AKARSU ADI
YASAK SINIRLARI
   ADANA
Pozantı
Çakıt suyu
Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.
ANTALYA
Manavgat
Köprüçayı
Değirmenözü köyü Boğazkavak mah.deki ikizpınarı deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayın yan dereleri dahil Karabük köyü köprüsüne kadar olan kısım
Alanya
Dimçayı
Dimalacami köyünden bağlayarak akış istikametinde Kuzyaka köyünün alt kısmından Yemişlinin tepeden inen sırt ile Kızılcaşehir köyü, Karaburun tepeden inen sırtın birleştiği nokta
Kargı Çayı
Suyun gözünden başlayarak Cinali Mah. Köprüsüne kadar
Sapadere Çayı
Suyun gözünden başlayarak Çakallıca tepeden inen sırtın kestiği noktaya kadar
Akseki
Manavgat Çayı
Üzümdere yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kalan Gümüşdamla köyünden başlayıp Menteşbey Köyü Tepedağı eteklerinde biten 30 km. kısım
ARDAHAN
Merkez
Çatalsuyu dere
Cingar Dağı eteğinden, eski Ardahan yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.
Zenginyurdu dere
Bülbülen yaylası, çataldere eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura nehrine birleştiği yere kadar 8 km. kısım
Alabalıkdere
Gürcübeyden başlayıp Ardahan Köprüsünü takiben Kura nehrine birleştiği yere kadar 10 km. kısım.
Damal
Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km. kısım
ARTVİN
Şavşat
Kirazlıdere
Kirazlı yaylasından- Kirazlı köyü köprüsüne kadar.
BARTIN
Ulus
Drahna
Uluçayın Kozanlı köyünden- Ulukaya köyüne kadar 8 km’ lik kısım.
Katırova deresi
Tepeliçek tepesinden Uluköy’e kadar 10 km’ lik kısım.
BATMAN
Hasankeyf
Dicle Nehri
Irmak Köyü içinden İncilli ve Kaşüstü Köyü ile Garzan çayının birleştiği yere kadar
BALIKESİR
Erdek
Eğridere vadi deresi
Kaynağından itibaren 7 km’ lik kısım. (Deretepealtı ve Makastarla mevkii)
BARTIN
Ulus
Uluçay
Kozanlı köyünden Ulukaya köyüne kadar 8 km.lik kısmı.
Katırova deresi
Tepelicek tepesinden başlayıp Uluköy köyüne kadar olan 10 km.lik kısmı.
BİNGÖL
Solhan
Murat nehri
Halil mah.den başlayıp Düşmalan mezrasına kadar 25 km’lik kısım.
Kığı
Peri çayı
Topraklı köyünden başlayıp  Selenk mah.  kadar 15 km’lik kısım.
BİTLİS
Merkez
Bitlis çayı
Bitlis-Bölükyazı yol ayrımını köprüsünden başlayıp Şekerim deresi ile birleştiği yere kadar
BOLU
Dörtdivan
Köroğlu deresi
Devören yaylasından Tekkederesi köyü hizasına kadar 13. km.lik kısım yasaktır.
Dirgine
Kozdere
Çingene konağı mevkiinden- Büyük suyla birleştiği yer arasında kalan 21 km’ lik kısım.
Merkez
Sarıçam deresi
Gökbuladan gölünden başlayarak Karadere Orman İşletme Şefliği binası yakınında Büyüksu’ya birleştiği yere kadar 15 km,lik kısmı yasaktır.
Merkez
Karadere
Yedigöller Y.H.G.S. içerisinde Ahlatçı tepenin altından başlayarak Sivri tepeden Kocaçay ile birleştiği yere kadar 25 km’lik kısım.
Merkez
Şimşirdere
Yedigöller Y.H.G.S.İçerisinde, İğnekiriş tepe ile Hoçaş tepeden eteklerinden oluşan kaynakların oluşturduğu derenin Karadere ile birleştiği yere kadar 5 km’lik kısım.
Kıbrıscık
Yayla çayı deresi
Avlukaya derenin birleştiği yerden başlayarak, Örencik dere boyunca Yayla dereye, orman toplu koruma merkezini takiben Yayla çayı boyunca Tazılar yaylasına kadar 15 km’lik kısım.
BURDUR
Tefenni
Bezirgan deresi
Ecel deresini takiben Bezirgan deresi orman içi piknik alanına kadar 4 km. kısım
ÇANAKKALE
Bayramiç
Handere
Gökiğrek bıçkısı mevki ile Dedebaşı tepe mevkii arasında kalan 6.4 km’lik kısım.
Ayazma deresi
Kanlıdere mevkiinden - Suludereye birleştiği yere kadar, 4.1 km’ lik kısım.
Yenice
Çelebi deresi
Ortaada mevkiinden-Kumeğrek deresine birleştiği yere kadar 3.9 km’lik kısım.
Boşnak deresi
Çelebi ve Kumeğrek derelerinin birleştiği noktadan başlayıp Gavurharmanı tepe mevkii arasında kalan 2.1 km’ lik kısım.
Karakısık deresi
Göl deresi ile Çınareğrek deresinin birleştiği yerden Kovanlık çayıyla birleştiği yere kadar 3,4 km’lik kısım.
Sarısu deresi
Sarısu tepesi mevkiinden- Sarısu deresinin Kovanlık çayı ile birleştiği yere kadar 3.3 km’ lik kısım.
Kovanlık çayı
Kirse ve Ayı derelerinin birleştiği yerden Sağırtaş mevkii arasındaki 7.4 km’lik kısım.
Ayı deresi
Nane alanı mevkiinden Kirse deresine birleştiği yere kadar 3.7 km’lik kısım.
ÇANKIRI
Çerkeş 
Horhor deresi
Göynükçukuru köyü, Dağ Çukurören mah. Yol ayrımındaki köprüden güneye doğru, Horhor deresini takiben Ayıkayası Deresi ile Korta deresinin birleştiği noktaya kadar.
ELAZIĞ
Karakoçan
Peri suyu
Huremkayak tepesinden başlayıp, Çarko mah. kadar 10 km’lik kısım.
Palu
Murat nehri
Bingöl il sınırından başlayıp Beyhan beldesine  kadar olan 10 km.lik kısım.
ERZURUM
Şenkaya
Karanlık dere
Arzıel boğazı mevkisindeki kaynağından başlayıp, Kayalısu köyüne kadar devam eden 10 km'lik kısım.
Bardız çayı
Gaziler köyünden başlayıp, Timirkışla yol ayrımına kadar olan 4 km'lik kısım
Sırlı dere
Sırlı köyünden başlayıp, Aksar çayına kadar olan 5 km'lik kısım
Merkez
Serceme çayı
Aynalıkale köyünden başlayıp, Eğerti köyüne kadar olan olan 20 km'lik kısım
Garezdere
Çıkrıklı köyü, Karataş tepesinden, Rizekent köyüne kadar olan 9 km'lik kısım.
Pasinler
Demirdöven dere
Timar yaylasından başlayıp, Tımar köyüne kadar olan 6 km'lik kısım
İspir
Şahturuk deresi
Kılıç tepe sırtlarından başlayıp, Aksu köyüne kadar olan 6 km'lik kısım.
Bağlar deresi
Derinpınar köyünden, Şenyurt köyü Bağlar Mahallesine kadar olan 12 km'lik kısım.
Vihink dere
Dikmen köyünden başlayıp, Tortum çayına kadar olan 18 km'lik kısım.
Akarsu deresi
Çatakkaya köyünden başlayıp, Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.
Gökderesi
Armutlu yaylasından başlayıp, Armutlu köyüne kadar olan 25 km'lik kısım.
Kanderesi
Kandere tepesinden Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.
Oltu
Alabalık deresi
Altunkaya köyünden başlayıp Olur çayına kadar olan 24 km'lik kısım.
GİRESUN
Merkez
Baltama deresi
Osmaniye beldesinden Boğazoba yaylasına kadar.
Keşap
Karabulduk deresi
Karabulduk beldesinden Geçit köyüne kadar.
Bulancak
Damudere
Pazarsuyu deresine birleştiği yerden Ezeltereye kadar.
Bayındır deresi
Bayındır köyünden Ahırlı dere ile birleştiği yere kadar.
Piraziz
Bozat deresi
Bozat beldesinden Pazarsuyu deresi ile birleştiği yere kadar.
Dereli
Aksu deresi
İkisu mevkiinden Aksu köyüne kadar.
Uzundere
Ş.Karahisar asfaltından Erikderesi yaylasına kadar.
Yağlıdere
Yağlıdere
Sınır köyünden Çakrak’a kadar.
Kepeç deresi
Sevinçağzı mevkiinden Kepeç gözüne kadar.
Tirebolu
Gelevera deresi
Y.Boynuyoğun ve Hacılı dağ arası.
Doğankent
Gavraz deresi
Doğankentten Kazıkbeli yaylasına kadar.
Kuzan deresi
Akak ormanından Harşit deresi ile birleştiği yere kadar
Çanakçı
Çanakçı deresi
Deregözünden Karabörk’e kadar.
Görele
Hamzalı deresi
Hamzalı’dan Yeşildere’ye kadar.
Ş.K.Hisar
Çorak deresi
Aslanşah köyü-Tutak dağı arası.
Asarcık deresi
Asarcık köyü-Eğribel arası.
Dikkaya deresi
Tamzara mahallesinden kaynağına kadar
Göynük deresi
Şaplıca köyünden kaynağına kadar
Alucra
Balcana deresi
Balcana köyü–Gavur dağları arası.
Çamoluk
Taşdemir deresi
Taşdemir köyünden Kelkit çayına kadar.
ISPARTA
Aksu
Aksu çayı
Sorkun yaylasıda kaynağından – Ayvalıpınar beldesi içine  kadar 
Yaka deresi
Yaka köyü Ayıderesi mevkiinden - Karacahisar Köyü’ne kadar 
K. MARAŞ
Göksun
Terbüzek çayı
Kaynak ile Kayseri –Göksun regülatör köprüsü arasındaki 5 km’lik kısmı.
KARABÜK
Merkez
Örencik dere
Suludere başlangıcından- Kırgınlık dereye döküldüğü yere kadar 6 km’ lik kısım.
KARS
Sarıkamış
Parmakdere
Isuzu köyü- Parmakdere köyü arasındaki  Parmakderenin  Isuzu köyünden itibaren 5 km. kısmı
KASTAMONU
Merkez
Karanlık dere
Kaynağından bostan köyüne kadar 8 km. kısım 
Karasu çayı
Kaynağından Terzi köyüne kadar 10 km. kısım
Kızılkese dere
Kaynağından Ankara yoluna kadar 3,5 Km.’lik kısım
Çilekli dere
Sarıçam mevkiinden Dereberçin arasındaki Km.’lik kısım
İhsangazi
Ilgazdere
Kaynağından Sökü sırtlarına kadar olan 2,5 Km.’lik kısım
KAYSERİ
Pınarbaşı
Zamatı ırmağı
Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arası.
KIRKLARELİ
Merkez
Dolapdere
Uzunçayır mevkiinden- Kocadere ile birleştiği yere kadar 5.2 km’ lik kısım.
KOCAELİ
İzmit
Yanıkdere
Altınoluk yaylasından Karadere’ye birleştiği noktaya kadar 4 km. kısım
İzmit
Serindere
Tahtalı yaylasından Yuvacık barajına kadar 15 km. kısım
İzmit
Sıcakdere
Yalova-Kocaeli il sınırından soğuk dere ile birleştiği noktaya kadar 5 km. kısım
İzmit
Soğukdere
İzmit Büyükşehir Belediyesi içme suyu deposundan  Değirmendüzü mahallesine kadar
 
Balıklaya Deresi
Denizli ve Mollafeneri köyünün güneyinden Dilovasına doğru Balıklayalar Piknik alanının bir km. güneyine kadar 
KÜTAHYA
Domaniç
Körkuyu Pazar alanı deresi
Kaynağı olan Bozkulak yayla sırtı mevkiinden başlayıp, Körkuyu  Deresi ve daha sonra  Pazar alanı deresi olarak Pınarlık sırtı bitiminde Bıçkı deresi ile birleştiği yere kadar 6.5 km. kısım.
Karıncalısu deresi
Kaynağı olan Üçtepe ile Tuzla mevkiinden Karıncalısu dere ve daha sonra karıncalı dere adıyla devam edip Muhacieahmet deresiyle birleştiği yere kadar 4.5 km. kısım.
MALATYA
Arguvan
Şotik çayı
Elmadağ Mah. Güzelce Mevkiindeki Kaynağından, Tahran Köyü Yarhan Deresi ile birleştiği yere kadar 25 km. kısım.
Pütürge
Şiro çayı
Hamo mahallesi ile Tepehan Karayolu köprüsü arasında kalan kısım
Arapgir
Kozluk çayı
Aşağışıhlar mahallaesi mevkiinden itibaren, Keban baraj gölüne kadar
Söğütlü dere
Sipahiuşağı köyü mevkiinden itibaren Keban baraj gölüne kadar
Hekimhan
Hırın çayı
Aksütlü köyü ile Boztepe barajı arasında kalan kısım
Doğanşehir
Kapıdere
Küçüklü köyünden K.Maraş il sınırına kadar
Sürgü
Barajdan itibaren Polatdere mevkiine kadar
Akçadağ-Darende
Tohma çayı
Darende-Akçadağ Yazı köy hisarcık arası
Akçadağ
Sultansuyu
Barajdan itibaren, Aksaray köyüne kadar
Merkez
Beyler deresi
Kaynağından itibaren Şahnahana kadar olan kısım
Hekimhan-Yazıhan
Kuruçay
Yazıhan Sarsap istasyonundan itibaren Çiftlik mahallesine kadar olan kısım
MARDİN
Midyat
Karasu
Karasunun çıktığı noktadan çağ ççağ suyu ile birleştiği yere kadar 6 km.kısım
Midyat
Çağ çağ suyu
Çıkış noktasından başlayarak akarsuyun Taşlıburçun batı ekseni ile kesiştiği yere kadar 1,5 km. kısım
MERSİN
Mut
Ermenek çayı
Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı içerisinde kalan kısım.
Çamlıyayla
Cehennemdere
Cocak deresi ve Cehennem derenin su gözlerinin çıktığı yerden Pınarlıbük Köprüsüne kadar olan kısım.
Kadıncık deresi
Kaynağından Olukkoyağı köyüne geçen patika yoldaki ağaç köprüye kadar.
MUĞLA
Köyceğiz
Dalyan Kanalı
Köyceğiz gölünün kanal girişi olan boğaz ağzı mevkii ile Dışbük dalyanı arasındaki kanal sahasında
ORDU
Mesudiye
Tekke/baldıran deresi
Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.
Handere ve Soğukpınar dereleri
Aydoğan tepeden Handere’yi takiben Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne kadar (Melet ırmağı birleşme yerine kadar)
Şıhdere
Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar 9 km.lik kısım.
Muzadere
Başlangıcından Melet ırmağına kadar.
Akkuş
Gökçebayır ve Tifi dereleri
Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5 km.lik kısım.
Kabadüz
Maden deresi
Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.
Ulubey
Karadere deresine akan dereler
Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik kısmı.
RİZE
Fındıklı
Çağlayan deresi
Membaından itibaren Çağlayan köye kadar
Çınar ve Meyvalı kolları
Yaylacılar köyü ve Gürsu köyünden Arılı köyüne kadar olan bölge
İkizdere
İkizdere deresi
İkizdere’nin Kabahor deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar
 
 
Bıçkı tepesinden- Sarmaşık dere ile birleştiği yere kadar 5 km’ lik kısım.
İkizdere
İkizdere deresi
Kaynağından – Erdemli köyü Köyiçi mevkiine kadar 5 km’ lik kısım.
SİNOP
Ayancık
Kepez çayı
Yenicealtı-İbrahimoğlu yaylası arası 20 km. kısım
Göğez çayı
İki havuz-Dört havuz arası
SİİRT>
Eruh
Zarova çayı
Kuşdalı köyü içinden Sağlarca köyü Botan çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım
Pervari
Uluçay (Botan) çayı
Belenoluk köyü içinden Sağlarsa köyü Dicle nehri ile birleştiği yere kadar olan kısım
Şirvan
Pınarca (Kezer) çayı
Bayındır köyü içinden Uluçay (Botan) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım
Baykan
Başur çayı
Demirışık köyü içinden Pınarca (Kezer) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım
Kurtalan
Dicle nehri
Çeltikbaşı köyü içinden Kayıklı köyü içine kadar olan kısım
SİVAS
Koyulhisar
Tekkederesi
Kaynağı olan Saçkaya deresinden baldıran mevkiinde kadar 6 km.lik kısmı.
Suşehri
Geminderesi
Geminderesi tepesi mevkiindeki Membaından Suşehri-Sivas karayolunun Şarköy yol ayrımına kadar 10 km.lik kısmı.
Gürün
Hurman çayı
Göl mevkiindeki kaynağından Akdere köyü köy altı mevkiine kadar 5 km.lik kısmı.
ŞIRNAK
Cizre
Kızılsu çayı
Kızılsu Köyü Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’ lik kısım.
Uludere
Günyüzü deresi
Günyüzü deresinin Harşihan tepesinden  Habur çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.
Hezil çayı
Hezil çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik kısım.
TEKİRDAĞ
Saray
Elmalı deresi
Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım
TRABZON
Çaykara
Balkodu deresi
Uzuntarla köyü Zuyamlı mah.den Göknar köyü Voyvorim mah.ne kadar. 8 km. kısım
Haldizan deresi
Yaylaönü köyü haroskomları mevkiinde Haldizar deresinin Baça deresi ile birleştiği noktadan Uzungöl' e kadar.
Of
Baltacı deresi ve Yeniköy deresi
Karayemiş mezrası (Ancumah) şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.
Araklı
Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur deresi)
Bahçecik köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık deresinin Güegenlik mevkii Kurt sırtından başlayarak Çatak mevkiine  kadar 6 km. ve Yağmur deresinin yapaklı mevkii Suiçmez sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar 5 km.lik kısmı.
Maçka
Kalyan deresi
Şimşirli köyü Kalea mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik kısım.
Hamsiköy deresi
Güzelyayla köyü Mat mezrasından- Çatak mevkiine  kadar 15 km.lik kısım.
Akçaabat
Ormancı-Ohan deresi
Sevinç köyü boğazından başlayıp, Kalaycı deresi ile birleştiği noktaya kadar
Akçaabat
Kalaycı deresi
Mavna obasından başlayıp Cevizlik deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar
Akçaabat
Cevizlik deresi
Uçarsu şelalesinden başlayıp Kalaycı deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar
VAN
Çatak
Çatak çayı
Mezra deresinin Çatak çayı ile birleştiği yerden Sinebel deresi ile birleştiği yere kadar.
YALOVA
Çınarcık
Değirmendere
Menbaından Şenköy mezarlığına kadar olan kısım
Karpuzdere
Kaynağından Armutdere mevkiine kadar.
YOZGAT
Çayıralan
A.Tekke deresi
0-10 km.lik kısım.
İlik buydurun deresi
0-25 km.lik kısım.
Kanakboğazı deresi
0-20 km.lik kısım.
Çulhalı deresi
Yukarı Çulhalı ve Aşağı Çulhalı arasındaki kısım.
ZONGULDAK
Devrek-Dirgine
Bolu çayı
Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısım.

 
  Bugün 48 ziyaretçi (235 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=